Oferta

Geodezyjna obsługa procesu budowlanego (obiekty kubaturowe, drogowe i hydrotechniczne):

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
 • wytyczenia budynków, budowli, dróg oraz przyłączy i sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary realizacyjne
 • pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze

Obsługa mierniczo-geologiczna odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych:

 • sporządzanie i aktualizacja dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • wytyczenia granic obszarów i terenów górniczych, granic eksploatacji i pasów ochronnych
 • mapy na potrzeby koncesji, dokumentacji geologicznej, projektów zagospodarowania złoża i planów ruchu
 • inwentaryzacje wyrobisk, objętości zwałowisk i składowisk, batymetria
 • pomiary do celów rozliczenia złoża i rekultywacji
 • pomiary deformacji terenów górniczych
Smart Geo usługi geodezyjne
Smart Geo usługi geodezyjne

Opracowania prawne:

 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • ustalenia i wznowienia znaków granicznych
 • mapy do celów prawnych
 • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Inne zadania z zakresu inżynierii geodezyjnej:

 • badania pionowości obiektów smukłych
 • monitoring osiadań, przemieszczeń i odkształceń
 • pomiary powierzchni obiektów architektoniczno-budowlanych
 • pomiary ugięć i zwisów przewodów
 • pomiary kubaturowe
 • pomiary batymetryczne
 • tworzenie numerycznych modeli terenu
 • fotogrametria lotnicza